Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai tên, địa chỉ tổ chức, mã số thuế, tên hàng hóa, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế, số tiền bằng chữ …theo Thông tư 26 và thông tư 39

XEM THÊM: Thông tư 16/2020/TT-BQP áp dụng kỷ luật trình tự thủ tục hiện nay

– Khi phát hiện hóa đơn GTGT viết sai ngày tháng năm, sai mã số thuế, sai tên hàng hóa, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai thành tiền…  (nói chung là hóa đơn viết sai) đã kê khai thì: Nhị bên phải lập biên bạn dạng điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai và lập hóa đơn điều chỉnh (Theo khoản 3 điều 20 Thông tư 39)

Sau đây Vạn Luật xin chia sẻ mẫu biên bạn dạng điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai:

Vạn Luật CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc
Số …./BBĐCHĐ-KTTU Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại văn phòng Vạn Luật, chúng tôi gồm có:

Bên A: Vạn Luật
Do ông: Đặng Văn A, chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.
Địa chỉ: Lô B11, Số 9A, Ngõ 233 Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 0984.322.539; Email: ketoanthienung@gmail.com
Mã số thuế: 0106208569.

Bên B: …………………………………………….
Do ông (bà):…………..  , chức vụ:  ……, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ……………..

Nhị bên thống nhất lập biên bạn dạng điều chỉnh hoá đơn GTGT số 000368, ký hiệu TU/16P ngày 21/1/2016 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2016 và lập hóa đơn điều chỉnh số 000598, ký hiệu TU/16P ngày 12/5/2016, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: Điều hòa Samsung 9000BTU

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Điều hòa Samsung 9000BTU bộ 01 8.800.000 8.800.000

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Điều hòa Samsung 9000BTU bộ 01 9.800.000 9.800000

Biên bạn dạng được lập thành 02 (nhị) bạn dạng, mỗi bên giữ 01 (một) bạn dạng, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Chu đáo: Nếu hóa đơn viết sai tên, địa chỉ tổ chức nhưng mã số thuế đúng thì chỉ cần lập Biên bạn dạng điều chỉnh nhưng không cần lập hóa đơn điều chỉnh.(Theo Thông tư 26)

Sau đây Vạn Luật xin chia sẻ mẫu biên bạn dạng điều chỉnh tên, địa chỉ tổ chức để các bạn tham khảo:

Vạn Luật CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc
Số …./BBĐCHĐ-KTTU Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016
biên bản điều chỉnh hoá đơn
biên bạn dạng điều chỉnh hoá đơn

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính
Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại văn phòng Vạn Luật, chúng tôi gồm có:

Bên A: Vạn Luật
Do ông: Đặng Văn A, chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.
Địa chỉ: Lô B11, Số 9A, Ngõ 233 Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 0984.322.539; Email: ketoanthienung@gmail.com
Mã số thuế: 0106208569.

Bên B: …………………………………………….
Do ông (bà):…………..  , chức vụ:  ……, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ……………..

Nhị bên thống nhất lập biên bạn dạng điều chỉnh hoá đơn GTGT số 000368, ký hiệu TU/16P ngày 21/1/2016 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2016, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ tổ chức mua hàng.

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ: Phòng 3A, Chung cư 39, Số 19 Nguyễn Trãi, Thanh xuân. Hà Nội

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

Địa chỉ: Phòng 3A, Chung cư 39, Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh xuân, TP. Hà Nội

Biên bạn dạng được lập thành 02 (nhị) bạn dạng, mỗi bên giữ 01 (một) bạn dạng, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Khi nào cần lập biên bạn dạng điều chỉnh hóa đơn điện tử?

Theo Khoản 3 điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử để xuất hàng hóa, dịch vụ phát sinh ra sai sót trong nội dung sẽ được xử lý như sau:

Trường hợp 1: Hóa đơn điện tử có sai sót đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người  mua chưa kê khai thuế thì xử lý như sau:

  • Hủy hóa đơn điện tử khi đã có sự đồng ý và xác nhận của cả 2 bên bán và mua và có hiệu lực theo đúng thời hạn 2 bên bán và mua thỏa thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy nhưng vẫn phải lưu trữ theo thời gian quy định.
  • Bên bán lập hóa đơn điện tử thế hệ theo đúng quy định để gửi cho bên mua. Trên hóa đơn điện tử thế hệ phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm”.

Trường hợp 2: Hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Người bán và người mua đã kê khai thuế thì bên bán xử lý như sau:

  • Lập biên bạn dạng điều chỉnh (BBĐC) hóa đơn có chữ ký điện tử của cả nhị bên ghi rõ sai sót
  • Bên bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.
  • Sau khi xuất Hóa đơn điều chỉnh thì cả 2 bên thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.

Như vậy, trong Trường hợp 2 ở trên, kế toán cần lập biên bạn dạng điều chỉnh để ghi nhận sai sót và căn cứ để lập hóa đơn điện tử điều chỉnh.

3. Mẫu biên bạn dạng điều chỉnh hóa đơn điện tử thế hệ nhất

Tùy vào từng lỗi sai trên hóa đơn điện tử gặp phải khác nhau nhưng kế toán cần sử dụng các mẫu biên bạn dạng điều chỉnh tương ứng.

Một số biên bạn dạng điều chỉnh hóa đơn thường gặp như: sai mã số thuế, sai số tiền, giảm doanh thu, sai tổng tiền.

Kế toán có thể dowload miễn phí mẫu biên bạn dạng điều chỉnh hóa đơn đơn điện tử dưới đây:

3.1 Mẫu biên bạn dạng điều chỉnh do ghi sai đơn giá

CÔNG TY CỔ PHẦN Vạn Luật CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KẾ TOÁN Vạn Luật Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số………………. ……, ngày…..tháng…..năm….

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày……. tháng……..năm………, tại văn phòng Đơn vị Dân Tài Chính, chúng tôi gồm có:

Bên A: Đơn vị cổ phần Vạn Luật

Do ông: …………………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

Địa chỉ: ……………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………

Bên B: …………………………………………….

Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ……………..

Nhị bên thống nhất lập biên bạn dạng điều chỉnh hoá đơn GTGT số…………., ký hiệu…………ngày …………đã kê khai vào kỳ Quý………và lập hóa đơn điều chỉnh số ………, ký hiệu ………… ngày ……….., cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: Máy tính để bàn 1000TTQ

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Máy tính để bàn 1000TTQ bộ 01 9.900.000 9.900.000

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Máy tính để bàn 1000TTQ bộ 01 9.900.000 9.900.000

Biên bạn dạng được lập thành 02 (nhị) bạn dạng, mỗi bên giữ 01 (một) bạn dạng, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

XEM THÊM: Các bước tra cứu số căn cước công dân nhanh nhất hiện nay!

3.2 Mẫu biên bạn dạng điều chỉnh do sai tên, địa chỉ tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN Vạn Luật CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KẾ TOÁN Vạn Luật Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số……………. ……, ngày………tháng………năm …….

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại văn phòng Đơn vị…………, chúng tôi gồm có:

Bên A: Đơn vị cổ phần Vạn Luật

Do ông: …………………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

Địa chỉ: ……………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………

Bên B: …………………………………………….

Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ……………..

Nhị bên thống nhất lập biên bạn dạng điều chỉnh hoá đơn GTGT số………., ký hiệu………ngày ……….đã kê khai vào kỳ Quý ………., cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ tổ chức mua hàng.

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ: Tầng 9, toà nhà Technosoft, 8 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

Địa chỉ: Tầng 9, toà nhà Technosoft, số 8 Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Biên bạn dạng được lập thành 02 (nhị) bạn dạng, mỗi bên giữ 01 (một) bạn dạng, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

 

3.3 Mẫu biên bạn dạng điều chỉnh chung cho các trường hợp khác

3. Lưu ý khi lập biên bạn dạng điều chỉnh HĐĐT:

  • Ngày trên BBĐC hóa đơn và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải cùng ngày.
  • Nội dung trên BBĐC phải thể hiện rõ: Điều chỉnh hóa đơn số… ngày tháng lập, ký hiệu …. xuất hóa đơn điều chỉnh số ….ngày tháng… ký hiệu … Nội dung điều chỉnh.
  • Khi phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai thuế, ngoài việc lập BBĐC hóa đơn viết sai thì doanh nghiệp còn phải lập hóa đơn điều chỉnh.
  • Trường hợp hóa đơn đã lập sai sót về tên, địa chỉ, người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập BBĐC và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

4. Hướng dẫn lập biên bạn dạng điều chỉnh HĐĐT

Sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Vạn Luật meInvoice, kế toán có thể dễ dàng tạo lập biên bạn dạng điều chỉnh hóa đơn điện tử bằng biểu mẫu có sẵn trên hệ thông và gửi tới khách hàng tức thời.

Sau đây là hướng dẫn lập BBĐC hóa đơn điện tử ngay trên Vạn Luật meInvoice

1. Vào mục Hóa đơn chọn tab Hóa đơn điều chỉnh.
2. Chọn Lập biên bạn dạng

3. Khai báo thông tin tìm kiếm hóa đơn điện tử cần lập BBĐC nhấn Lấy dữ liệu
4. Chọn hóa đơn cần lập BBĐC.

5. Nhấn Đồng ý.
6. Khai báo các thông tin chung trên BBĐC và lý do điều chỉnh.
7. Ký điện tử lên BBĐC.

Lưu ý: Có thể xóa BBĐC đã lập bằng cách nhấn Xóa biên bạn dạng

8. Nhấn Cất/ Cất và gửi nếu muốn gửi ngay biên bạn dạng thỏa thuận điều chỉnh hóa đơn cho khách hàng.

Với 25 năm kinh nghiệm chuyên về lĩnh vực tài chính kế toán, hóa đơn điện tử, kê khai Thuế (T-VAN),… cho hơn 250.000 Doanh nghiệp và đội ngũ chuyên viên tư vấn đông đảo, nắm rõ chuyên môn nghiệp vụ về hóa đơn và luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7. Doanh nghiệp yên tâm lựa chọn phần mềm hóa đơn điện tử Vạn Luật meInvoice của Vạn Luật – Đơn vị hỗ trợ phần mềm hóa đơn điện tử tốt nhất hiện nay.

Để doanh nghiệp dễ dàng sử dụng, Vạn Luật hỗ trợ tối đa chi tiêu triển khai hóa đơn điện tử. Khách hàng có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử Vạn Luật của Vạn Luật vui lòng liên hệ Hotline: 091 6655 698 hoặc ĐĂNG KÝ tại:

XEM THÊM: Điều khoản mới nhất của pháp luật về đất đai năm 2022

Doanh nghiệp tải tài liệu quy định, thông tin, hướng dẫn,… MỚI NHẤT về hóa đơn điện tử TẠI ĐÂY nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]