Khi góp vốn vào một tổ chức chắc hẳn điều nhưng nhà đầu tư quan tâm tới chính là lợi nhuận nhưng mình thu được sau khi góp vốn. Trong tổ chức cổ phần có nhiều loại cổ phần khác nhau, trong đó cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả nhiều lợi nhuận hơn so với các loại cổ phần còn lại. Để tìm hiểu rõ hơn về loại cổ phần này, dưới đây Đơn vị Vạn Luật xin tư vấn về cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức.

Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bạn dạng hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

Cổ tức là gì?

Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020

Cổ tức là khoản lợi nhuạn ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của tổ chức cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Cổ phần ưu đãi cổ tức

Căn cứ Khoản 1 Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2020

Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ thức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thường. Cổ thức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của tổ chức. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thường được ghi rõ trong cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

Quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức

Quyền tham dự và biểu quyết

Căn cứ Khoản 3 Điều 117 và Khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trừ trường hợp khi nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông quan nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bạn dạng.

Quyền nhận cổ tức

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2020

Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của tổ chức cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

Cổ đông ưu đãi cổ tức sẽ được nhận cổ tức cao hơn so với mức cổ tức của cổ đông phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm.

Cổ đông ưu đãi cổ tức sẽ được nhận nhị loại cổ tức là cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định thì cổ đông sẽ được nhân hàng năm không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của tổ chức, dù tổ chức đó có làm ăn thua lỗ thì cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức này vẫn sẽ được nhận cổ tức. Mức cổ tức cố định được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đã cổ tức. Còn đối với cổ tức thưởng thì được xác định được ghi trên cổ phiếu ưu đãi cổ tức.

Ngoài ra, cổ đông ưu đãi cổ tức có thể nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ trọng sở hữu cổ phần tại tổ chức, sau khi tổ chức đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi tổ chức giải thể hoặc phá sản.

Quyền chuyển nhượng

Cổ đông ưu đãi cổ tức có quyền tự do trong việc chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Trừ trường hợp về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập hoặc Điều lệ tổ chức đó có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần.

Quyền tiếp cận thông tin

Điểm đ và e Khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020

Cổ đông ưu đãi cổ tức có quyền xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không đúng đắn; Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ tổ chức, biên bạn dạng họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Dịch vụ tư vấn pháp luật của Đơn vị Vạn Luật liên quan tới hoạt động của tổ chức cổ phần:

  • Tư vấn, sẵn sàng hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để kiến thiết tổ chức cổ phần.
  • Tư vấn, sẵn sàng hồ sơ thực hiện thủ tục góp vốn kiến thiết tổ chức cổ phần.
  • Tư vấn, sẵn sàng hồ sơ thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tổ chức cổ phần.
  • Tư vấn, sẵn sàng hồ sơ thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp trong tổ chức cổ phần.
  • Tư vấn, sẵn sàng hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để chuyển nhượng vốn, thay đổi tỷ trọng sở hữu vốn trong tổ chức cổ phần.
  • Một số hoạt động tư vấn khác.

Để tìm hiểu cụ thể hơn về các hoạt động tư vấn liên quan tới tổ chức cổ phần, quý khác hàng vui lòng liên hệ theo số hotline của tổ chức để được tư vấn, hỗ trợ tận tình nhất. Đơn vị Vạn Luật xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]