Đơn vị thẩm định giá là gì?

 • Thẩm định giálà việc cơ quan, tổ chức có công dụng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự thích hợp với giá thị trường tại một vị trí, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.
 • Doanh nghiệp thẩm định giá là doanh nghiệp được xây dừng và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

Tiêu chí xác định đơn vị thẩm định giá

 • Doanh nghiệp thẩm định giá được xây dừng theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp thẩm định giá được hoạt động khi Bộ Tài chính cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

Điều kiện xây dừng đơn vị kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Kiến tạo đơn vị trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Đơn vị trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đề nghị cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng thực đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó phải có thành viên là chủ sở hữu;
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của đơn vị trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Kiến tạo đơn vị trách nhiệm hữu hạn nhị thành viên trở lên

Đơn vị trách nhiệm hữu hạn nhị thành viên trở lên khi đề nghị cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng thực đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên góp vốn;
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của đơn vị trách nhiệm hữu hạn nhị thành viên phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp;
 • Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Kiến tạo đơn vị hợp danh

Đơn vị hợp danh khi đề nghị cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng thực đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên hợp danh;
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của đơn vị hợp danh phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Kiến tạo doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân khi đề nghị cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng thực đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó có 01 thẩm định viên là chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Giám đốc doanh nghiệp tư nhân phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Kiến tạo đơn vị cổ phần

Đơn vị cổ phần khi đề nghị cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng thực đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 cổ đông sáng lập;
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của đơn vị cổ phần phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp;
 • Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Yêu cầu đối với người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá

 • Là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp
 • Có ít nhất 03 năm (36 tháng) là thẩm định viên về giá hành nghề trước khi trở thành người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá.
 • Không là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá đã bị thu hồi Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong khoảng thời gian 01 năm (12 tháng) tính tới thời điểm nộp hồ sơ cấp, cấp lại Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Điều kiện về thẩm định viên về giá

 • Có năng lực hành vi dân sự.
 • Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá và các ngành gồm: Kinh tế, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật, luật liên quan tới nghiệp vụ thẩm định giá do các tổ chức đào tạo hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.
 • Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 (ba mươi sáu) tháng trở lên tính từ ngày có bằng tốt nghiệp đại học theo chuyên ngành quy định tại Khoản 3 Điều này.
 • Có Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá do cơ quan, tổ chức có công dụng đào tạo chuyên ngành thẩm định giá cấp theo quy định của Bộ Tài chính, trừ các trường hợp sau:
 • Người đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học trong nước hoặc nước ngoài về chuyên ngành vật giá, thẩm định giá;
 • Người đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ngành kinh tế, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật, luật liên quan tới nghiệp vụ thẩm định giá và đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành thẩm định giá.
 • Có Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp.

Thủ tục xây dừng đơn vị thẩm định giá

Bước 1: Sẵn sàng hồ sơ đăng ký xây dừng đơn vị

Hồ sơ đăng ký xây dừng đơn vị bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ đơn vị;
 • Danh sách thành viên đối với đơn vị trách nhiệm hữu hạn nhị thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với đơn vị cổ phần.
 • Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thẩm định giá
 • Phiên bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Phiên bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu đơn vị, thành viên đơn vị, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu đơn vị, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;
 • Phiên bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bạn dạng cử người đại diện theo ủy quyền.

Bước 2: Nộp hồ sơ tới cơ quan đăng ký kinh doanh

 • Hồ sơ đăng ký xây dừng đơn vị thẩm định giá được nộp tới Phòng đăng ký kinh doanh thông qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được thẩm định nội dung.
 • Thủ tục nộp lệ phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp sẽ được thực hiện song song với thủ tục nộp hồ sơ xây dừng doanh nghiệp.
 • Trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh trả lời người nộp hồ sơ về tính hợp lệ của hồ sơ, thông báo thay đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Bước 3: Cấp giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn cấp giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Bước 4: Thực hiện các thủ tục sau khi xây dừng đơn vị thẩm định giá

 • Khắc con dấu;
 • Treo đại dương tại trụ sở đơn vị;
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Đăng ký chữ ký số điện tử thực hiện nộp thuế điện tử;
 • Kê khai và nộp thuế môn bài;
 • In và đặt in hóa đơn;
 • Góp vốn toàn vẹn đúng hạn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh.

Thủ tục xin Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ xin Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo Mẫu do Bộ Tài chính quy định
 • Phiên bản sao chứng thực Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp;
 • Giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá của các thẩm định viên đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp được doanh nghiệp xác nhận; Giấy chứng thực bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá cho thẩm định viên về giá hành nghề (nếu có);
 • Phiên bản sao Hợp đồng lao động hoặc Phụ lục hợp đồng lao động (nếu có) của các thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp;
 • Danh sách xác nhận của doanh nghiện về vốn góp của các thành viên trong trường hợp không có thông tin về danh sách thành viên góp vốn, danh sách cổ đông tại Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp;
 • Biên lai nộp phí thẩm định cấp giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;
 • Phiên bản sao chứng thực văn bạn dạng bổ nhiệm chức vụ đối với đại điện pháp luật của doanh nghiệp, văn bạn dạng ủy quyền trong lĩnh vực thẩm định giá (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ xin Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

 • Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá được nộp tại Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính.
 • Doanh nghiệp lập 01 (một) bộ hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Quản lý giá có quyền yêu cầu thẩm định viên về giá hoặc doanh nghiệp giải trình hoặc trợ giúp tài liệu phục vụ cho việc kiểm tra, so với, xác minh quá trình làm việc và các thông tin khác trong hồ sơ.

Bước 3: Cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

 • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì Cục Quản lý giá xem xét để cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 01 (một) bộ hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp từ chối, Cục Quản lý giá trả lời bằng văn bạn dạng và nêu rõ lý do.

Quý khách hàng có nhu cầu xây dừng đơn vị thẩm định giá xin vui lòng liên hệ đơn vị Vạn Luật để được trợ giúp dịch vụ xây dừng đơn vị tốt nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]