Theo pháp luật Singapore yêu cầu tất cả các công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân Singapore phải có ít nhất một Giám đốc được đề cử tại Singapore là công dân thường trú ở Singapore. Do đó, đối với tất cả người nước ngoài thành lập doanh nghiệp tại Singapore, việc có một giám đốc được đề cử là rất quan trọng.

Bài viết dưới đây Vạn Luật cung cấp một số thông tin cần biết về Giám đốc được đề cử và quy định của pháp luật Singapore về Sổ đăng ký các Giám đốc được đề cử.

XEM THÊM: Những lưu ý khi đặt tên cho công ty tại Singapore

Thành lập công ty theo Đạo luật doanh nghiệp yêu cầu:

Công ty giữ một sổ đăng ký các giám đốc được đề cử của nó có chứa các thông tin chi tiết về những người được đề cử của các giám đốc được đề cử của công ty;

Xuất trình sổ đăng ký giám đốc được đề cử và bất kỳ tài liệu liên quan nào cho Cơ quan đăng ký, một viên chức của ACRA hoặc một cơ quan công quyền, theo yêu cầu.

Các giám đốc được đề cử được yêu cầu thông báo cho các công ty tương ứng của họ về việc họ là giám đốc được đề cử và cung cấp các thông tin chi tiết theo quy định về những người được đề cử cho công ty của họ trong thời hạn áp dụng.

Lưu ý: Sổ đăng ký của các giám đốc được đề cử và sổ đăng ký người kiểm soát có thể đăng ký là hai sổ đăng ký khác nhau. Định nghĩa của “Giám đốc được đề cử” và “người kiểm soát có thể đăng ký” cũng khác nhau.

Tùy thuộc vào sự kiện và hoàn cảnh của một trường hợp, một cá nhân có thể là cả hai hoặc không. Việc một cá nhân là giám đốc được đề cử không có nghĩa là cùng một cá nhân đó là người kiểm soát có thể và ngược lại.

Định nghĩa “Giám đốc được đề cử

Giám đốc là một người được đề cử nếu giám đốc là một người có cổ phần trong công ty hoặc theo nghĩa vụ, dù chính thức để hoạt động theo hướng dẫn, chỉ dẫn hoặc mong muốn của bất kỳ người nào khác.

Nghĩa vụ hoạt động theo hướng dẫn, chỉ dẫn hoặc mong muốn của bất kỳ người nào khác có thể phát sinh từ các nghĩa vụ pháp lý (ví dụ: Hợp đồng; Ủy thác) hoặc các thỏa thuận không chính thức.

Ví dụ: Giám đốc là một người được đề cử, một người có cổ phần trong công ty nếu người đó được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của công ty và người đó làm theo chỉ đạo, hướng dẫn hoặc mong muốn của người đó.

Định nghĩa “Giám đốc được đề cử”
Định nghĩa “Giám đốc được đề cử”

Ví dụ: Một người được bổ nhiệm làm giám đốc của một công ty với mục đích tuân thủ yêu cầu rằng mọi công ty đã đăng ký tại Singapore phải có ít nhất một giám đốc thường là cư dân tại Singapore, nói chung sẽ nằm trong định nghĩa của một giám đốc một người được đề cử.

Nghĩa vụ Giám đốc được đề cử

Giám đốc là những người được đề cử, trong thời hạn áp dụng:

+ Thông báo cho các công ty tương ứng của họ về thực tế đó

+ Cung cấp thông tin chi tiết về những người được đề cử của họ

Ngoài ra, các giám đốc được đề cử phải thông báo cho công ty của họ khi họ không còn là người được đề cử và về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin chi tiết của người được đề cử đã cung cấp cho công ty.

Đối với nghĩa vụ thông báo cho các công ty về chức vụ giám đốc được đề cử và cung cấp thông tin chi tiết về những người được đề cử, các mốc thời gian áp dụng phụ thuộc vào ngày thành lập công ty.

+ Ai là người được đề cử phải thông báo cho công ty về thực tế đó và cung cấp thông tin chi tiết về người được đề cử trong vòng 30 ngày sau ngày thành lập công ty;

+ Người trở thành người được đề cử phải thông báo cho công ty về thực tế đó và cung cấp thông tin chi tiết về người được đề cử trong vào 30 ngày sau khi giám đốc trở thành người được đề cử.

Đối với nghĩa vụ thông báo cho công ty về việc chấm dứt chức vụ giám đốc được đề cử hoặc cập nhật thông tin chi tiết về những người được đề cử, giám đốc được đề cử phải thông báo cho công ty của mình:

+ Rằng người đó không còn là người được đề cử trong vào 30 ngày sau khi thôi việc và về bất kỳ thay đổi nào đối với các thông tin chi tiết được cung cấp cho công ty trong vòng 30 ngày sau khi thay đổi.

XEM THÊM: Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Bình Dương

Thông tin của người được đề cử

Giám đốc được đề cử phải cung cấp thông tin chi tiết sau về những người được đề cử cho các công ty tương ứng của họ:

Đối với người được đề cử là cá nhân:

 • Họ và tên;
 • Bí danh (nếu có);
 • Địa chỉ cư trú;
 • Quốc tịch;
 • CMND hoặc Hộ chiếu;
 • Ngày sinh;
 • Ngày mà giám đốc trở thành người được đề cử cá nhân

(Ngày mà một cá nhân trở thành hoặc không còn là người được đề cử (được ghi vào sổ đăng ký của các giám đốc được đề cử) phải là ngày thực tế mà người đó trở thành hoặc không còn là người được đề cử của một giám đốc được đề cử.

Duy trì đăng ký của các giám đốc được đề cử

Yêu cầu chung: Các công ty phải duy trì danh sách các giám đốc được đề cử. Các thông tin của các giám đốc được đề cử được nhập vào sổ đăng ký của công ty.

 • Vị trí đăng ký:

Các công ty có thể lưu giữ sổ đăng ký giám đốc được đề cử của họ tại:

+ Văn phòng đã đăng ký của họ

+ Hoặc văn phòng đã đăng ký của bất kỳ đại lý nộp hồ sơ đã đăng ký nào do công ty chỉ định nhằm mục đích lưu giữ sổ đăng ký của các giám đốc được đề cử.

Nếu một công ty chỉ định một đại lý nộp hồ sơ đã đăng ký để giúp công ty lưu giữ sổ đăng ký giám đốc được đề cử và đại lý nộp hồ sơ đã đăng ký sau đó từ chức, đại lý nộp hồ sơ đã đăng ký phải giao sổ đăng ký cho công ty, người này có thể chỉ định một đại lý nộp hồ sơ đã đăng ký khác nhằm giữ sổ đăng ký.

 • Hình thức đăng ký

Các công ty có thể lưu giữ sổ đăng ký của họ dưới dạng điện tử hoặc ở dạng bản cứng. Các công ty phải tuân thủ mẫu sổ đăng ký theo quy định tại Quy chế.

Quyền riêng tư và tiếp cận đăng ký của các Giám đốc được đề cử

 • Không công khai danh sách các giám đốc được đề cử

Các công ty không được tiết lộ hoặc cung cấp để kiểm tra sổ đăng ký hoặc bất kỳ thông tin chi tiết nào có trong sổ đăng ký cho bất kỳ thành viên nào của công chúng. Kiểm toán viên cũng không được quyền truy cập vào sổ đăng ký.

 • Sổ đăng ký của các giám đốc được đề cử phải được cung cấp cho cơ quan đăng ký và các cơ quan công quyền

Các công ty phải có sẵn sổ đăng ký ứng cử viên của giám đốc được đề cử, thông tin có trong sổ đăng ký, và bất kỳ tài liệu nào liên quan đến sổ đăng ký và việc lưu giữ giữ sổ đăng ký (“tài liệu hỗ trợ”) cho:

+ Cơ quan đăng ký và ACRA;

+ Các cơ quan công quyền và các sĩ quan (Ví dụ: Lực lượng cảnh sát Singapore; Bộ Thương mại; Cục điều tra Hành vi Tham nhũng; Cơ quan Thuế nội địa Singapore).

Khi được các cơ quan này tiếp cận, các công ty phải hợp tác với các cơ quan đó và cung cấp các thông tin và tài liệu được yêu cầu cho các cơ quan này. Các cơ quan có thể thanh tra, kiểm tra và sao chép sổ đăng ký và các tài liệu hỗ trợ được xuất trình. Sau đây là một số ví dụ về các tài liệu hỗ trợ phải được cung cấp khi cơ quan yêu cầu. Những tài liệu này cung cấp sự tin tưởng rằng sổ đăng ký đã được cập nhật chính xác.

+ Nếu người được đề cử là Công dân Singapore hoặc Thường trú nhân Singapore, một bản sao của NRIC;

+ Nếu người được đề cử là một cá nhân nước ngoài, bản sai hộ chiếu và giấy tờ để xác minh địa chỉ cư trú (ví dụ: hóa đơn điện nước);

+ Nếu người được đề cử là pháp nhân nước ngoài không được đăng ký tại Singapore, bản sao giấy chứng nhận đăng ký của cơ quan có thẩm quyền thành lập, nếu địa chỉ văn phòng đã đăng ký không được hiển thị trên giấy chứng nhận, tài liệu để xác minh địa chỉ (ví dụ: tiện tích hóa đơn);

+ Hồ sơ thông tin nhận được từ các giám đốc được đề cử dẫn đến thông tin chi tiết về những người được đề cử của họ được đưa vào sổ đăng ký của các giám đốc được đề cử (ví dụ: email, thư bản cứng)

XEM THÊM: Thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Bình Phước

Dịch vụ Giám đốc được đề cử tại Singapore

Giám đốc được đề cử sẽ chỉ là giám đốc được chỉ định của công ty để đáp ứng các yêu cầu luật định của địa phương. Trước hết, Giám đốc được đề cử đáp phải đáp ứng yêu cầu đó là có ít nhất một Giám đốc là công dân thường trú tại Singapore:

Một cá nhân được chấp nhận là công dân thường trú tại Singapore nếu cá nhân đó:

+ Cung cấp địa chỉ cư trú tại địa phương;

+ Là công dân Singapore, Thường trú nhân Singapore, chủ sở hữu EntrePass, chủ sở hữu EmploymentPass hoặc chủ sở hữu Thẻ phụ thuộc;

+ Chứng minh rằng ở lâu dài (được hiểu là có thể ở lại Singapore một cách hợp pháp trong một thời gian dài)

Nếu bạn không quen biết bất kỳ ai ở Singapore, Vạn Luật sẽ giúp bạn bổ nhiệm một Giám đốc được đề cử và đảm bảo rằng:

Giám đốc được đề cử sẽ không tham gia vào bất ký vấn đề tài chính hoặc hoạt động hoặc quản lý nào của công ty. Công ty của bạn có thể có bao nhiêu giám đốc tùy thích.

Hãy yên tâm rằng giám đốc được đề cử không cần phải nắm giữ cổ phần đủ tiêu chuẩn để được công nhận là giám đốc. Tương tự như vậy, người được đề cử sẽ không có bất kỳ vai trò hoạt động hoặc chức năng nào. Các giám đốc điều hành khác có thể được bổ nhiệm để quản lý các hoạt động hàng ngày và bạn có thể hạn chế khả năng ảnh hưởng đến công ty của một người được đề cử thông qua một thỏa thuận bằng văn bản với họ, trong đó nêu rõ trách nhiệm của họ và hạn chế quyền hạn của họ.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về việc bổ nhiệm Giám đốc được đề cử tại Singapore hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]