Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Vĩnh Phúc

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Vĩnh Phúc

Theo quy định của pháp luật, giấy chứng nhận đăng kí đầu tư là văn bản ghi nhận hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài ở Vĩnh Phúc trước khi thực hiện dự án ở Việt Nam. Vĩnh Phúc là địa phương có nền kinh tế mới nổi trên cả nước. Hoạt động đầu tư trong nước và nước ngoài diễn ra sôi nổi. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư, nếu nhà đầu tư không thể thực hiện dự án như đã đăng kí với cơ quan nhà nước thì nhà đầu tư hoàn toàn có thể thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho phù hợp.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một văn bản pháp lý ghi nhận hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Có thể hiểu Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư như một sự cam kết của nhà đầu tư nước ngoài trước khi tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, tạo điều kiện cho sự quản lý của Nhà nước. Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư bao gồm các nội dung sau: tên nhà đầu tư, tên dự án đầu tư, mục tiêu, quy mô, vốn, thời hạn thực hiện.

Căn cứ pháp lý

 • Luật đầu tư năm 2014;
 • Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
 • Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Vĩnh Phúc
Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Vĩnh Phúc

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Khi nhà đầu tư có sự thay đổi một hoặc một số nội dung sau đây thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

 1. Thông tin của nhà đầu tư: Tên, địa chỉ, email, số điện thoai, website…;
 2. Tên dự án đầu tư;
 3. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; Diện tích đất sử dụng cho dự án;
 4. Mục tiêu, quy mô dự án;
 5. Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động); tiến độ góp vốn và huy động vốn;
 6. Thời hạn hoạt động của dự án;
 7. Tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động;

Trên đây là một số trường hợp chính nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do 1 trong 2 cơ quan đăng kí đầu tư cấp là:

– Sở kế hoạch đầu tư

– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, pháp luật cho phép các nhà đầu tư được điều chỉnh dự án đầu tư đã đăng ký với các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, trước khi tiến hành nhà đầu tư cần làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư tại cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư cụ thể như sau:

– Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau:

 1. a) Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 2. b) Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
 3. c) Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 4. Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:
 5. a) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng trong khu kinh tế;
 6. b) Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

 Về thành phần hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư ở Vĩnh Phúc:

– Nếu nhà đầu tư muốn thay đổi tên dự án, tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư.

– Nếu nhà đầu tư muốn điều chỉnh các nội dung còn lại, hồ sơ nhà đầu tư cần nộp bao gồm:

 1. a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 2. b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 3. c) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 4. d) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh (nếu có)

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư của nhà đầu tư, tùy từng trường hợp, trong thời hạn 3-10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ở Vĩnh Phúc

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (cơ quan đăng ký đầu tư) bao gồm các cơ quan sau:

 1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:
 • Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Sở kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp trên.

Dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty Vạn Luật

Quý khách hàng có thể tham khảo dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty Vạn Luật cung cấp:

 • Tư vấn cho khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ở Vĩnh Phúc;
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh doanh nghiệp liên quan đến nội dung điều chỉnh theo qui định của pháp luật và thông tin doanh nghiệp cung cấp;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Tư vấn cấp, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư tại Việt Nam;
 • Tư vấn các thủ tục về pháp luật thuế, kế toán cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Để được tư vấn cụ thể hơn về thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Vĩnh Phúc hay các địa phương khác, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với Vạn Luật theo số: 0919 123 698. Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí cho quý vị. Vạn Luật luôn mong muốn mang đến dịch vụ với tiêu chí hướng đến sự thuận tiện nhất cho khách hàng cùng phí tối ưu nhất.

Xin chân thành cảm ơn!

Trích dẫn quy định pháp luật từ nguồn: thuvienphapluat.vn.

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *