Theo quy định của pháp luật, giấy chứng nhận đăng kí đầu tư là văn bản ghi nhận hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước bên cạnh ở Vĩnh Phúc trước lúc thực hiện dự án ở Việt Nam. Vĩnh Phúc là địa phương với nền kinh tế mới nổi trên cả nước. Hoạt động đầu tư trong nước và nước bên cạnh diễn ra sôi nổi. Sau lúc được cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư, nếu nhà đầu tư ko thể thực hành dự án như đã đăng kí mang cơ quan quốc gia thì nhà đầu tư hoàn toàn sở hữu thể thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng thực đăng kí marketing cho phù hợp.

Giấy chứng thực đăng ký đầu tư là một văn bản pháp lý ghi nhận hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Có thể hiểu Giấy chứng thực đăng kí đầu tư như một sự cam kết của nhà đầu tư nước bên cạnh trước lúc tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, tạo điều kiện cho sự quản lý của Nhà nước. Giấy chứng thực đăng kí đầu tư bao gồm các nội dung sau: tên nhà đầu tư, tên dự án đầu tư, mục tiêu, quy mô, vốn, thời hạn thực hiện.

Căn cứ pháp lý

 • Luật đầu tư năm 2014;
 • Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
 • Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Vĩnh Phúc
Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Vĩnh Phúc

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Khi nhà đầu tư có sự thay đổi một hoặc một số nội dung sau đây thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

 1. Thông tin của nhà đầu tư: Tên, địa chỉ, email, số điện thoai, website…;
 2. Tên dự án đầu tư;
 3. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; Diện tích đất sử dụng cho dự án;
 4. Mục tiêu, quy mô dự án;
 5. Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động); tiến độ góp vốn và huy động vốn;
 6. Thời hạn hoạt động của dự án;
 7. Tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động;

Trên đây là một số trường hợp chính nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do 1 trong 2 cơ quan đăng kí đầu tư cấp là:

– Sở kế hoạch đầu tư

– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, pháp luật cho phép các nhà đầu tư được điều chỉnh dự án đầu tư đã đăng ký với các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, trước khi tiến hành nhà đầu tư cần làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư tại cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư cụ thể như sau:

– Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau:

 1. a) Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 2. b) Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
 3. c) Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 4. Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:
 5. a) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng trong khu kinh tế;
 6. b) Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

 Về thành phần hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư ở Vĩnh Phúc:

– Nếu nhà đầu tư muốn thay đổi tên dự án, tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản bắt buộc điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư tất nhiên tài liệu ảnh hưởng đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư.

– Nếu nhà đầu tư muốn điều chỉnh những nội dung còn lại, giấy tờ nhà đầu tư cần nộp bao gồm:

a) Văn bản yêu cầu điều chỉnh dự án đầu tư;
b) Báo cáo tình hình khai triển dự án đầu tư tới thời điểm điều chỉnh;
c) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối có nhà đầu tư là tổ chức;
d) Giải trình hoặc chế tạo tài liệu liên quan tới việc điều chỉnh (nếu có)
Sau khi nhận được giấy tờ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư của nhà đầu tư, tùy từng trường hợp, trong thời hạn 3-10 ngày nhắc từ ngày nhận được giấy tờ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng thực đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ở Vĩnh Phúc

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (cơ quan đăng ký đầu tư) bao gồm các cơ quan sau:

 1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:
 • Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Sở kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp trên.

Dịch vụ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Vĩnh Phúc sẽ trải qua các bước:

 • Bước 1: Dịch vụ xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Vĩnh Phúc sẽ tư vấn cho bạn về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và ngành nghề, cấm đầu tư kinh doanh để bạn có một cái nhìn tổng quát nhất.
 • Bước 2: chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các nội dung cần có trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Vĩnh Phúc và chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định của Luật đầu tư 2020, gồm có:

1. Tên dự án đầu tư.

2. Nhà đầu tư.

3. Mã số dự án đầu tư.

4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

6. Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).

7. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

9. Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

 • Bước 3: ACC sẽ tiếp nhận toàn bộ thông tin của bạn, hoàn tất hồ sơ cũng như thủ tục giúp bạn nộp lên cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • Bước 4: dịch vụ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Vĩnh Phúc thay mặt khách hàng nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và trao tận tay cho khách hàng.

Để được tư vấn cụ thể hơn về thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Vĩnh Phúc hay các địa phương khác, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với Vạn Luật theo số: 0919 123 698. Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí cho quý vị. Vạn Luật luôn mong muốn mang đến dịch vụ với tiêu chí hướng đến sự thuận tiện nhất cho khách hàng cùng phí tối ưu nhất.

Xin chân thành cảm ơn!

Trích dẫn quy định pháp luật từ nguồn: thuvienphapluat.vn.

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]