Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính liên tỉnh (Giấy phép bưu chính liên tỉnh) chỉ được cấp cho doanh nghiệp phục vụ các điều kiện về kinh kinh doanh dịch vụ bưu chính trong phạm vi giữa các tỉnh thànhbao gồm: điều kiện về vốn, điều kiện cụ thể khác.

Khi được cấp Giấy phép bưu chính thì doanh nghiệp thế hệ có thể hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính một cách hợp pháp. Thủ tục cấp Giấy phép bưu chính liên tỉnh được thực hiện như sau:

Căn cứ pháp lý

 • Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;
 • Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính Phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 17 tháng 07 năm 2015 hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận ;
 • Thông tư 22/2012/TT-BTTTT quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng.

Điều kiện đối với Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính

 • Có giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng thực đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;
 • Vốn: Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;
 • Có nhân sự thích hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;
 • Có phương án kinh doanh khả thi thích hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;
 • Có biện pháp đảm bảo an toàn thông tin và an toàn đối với thế giới, bưu gửi, mạng bưu chính.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính

 • Giấy đề nghị giấy phép bưu chính.
 • Phiên bản sao giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng thực đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và nhận trách nhiệm về tính đúng mực của bạn dạng sao;
 • Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);
 • Phương án kinh doanh;
 • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính thích hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
 • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính thích hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng thích hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại thích hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;
 • Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài;

Lưu ý về hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

 • Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép bưu chinh theo khả năng thực tế thực hiện;
 • Phương án kinh doanh, gồm các nội dung chính sau:
  • Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (e-mail) của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, trang tin điện tử (website) của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác;
  • Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ;
  • Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ;
  • Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát;
  • Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày cụ thể về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc đảm bảo an toàn, an toàn, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ);
  • Các biện pháp đảm bảo an toàn đối với thế giới, bưu gửi, mạng bưu chính và an toàn thông tin trong hoạt động bưu chính;
  • Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế – xã hội của phương án thông qua các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, tiêu phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách nhà nước, tỷ trọng hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới kể từ năm đề nghị cấp phép.

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Số lượng hồ sơ

 • Doanh nghiệp nộp 03 bộ hồ sơ cho cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính theo thẩm quyền.
 • 01 bộ hồ sơ để lưu tại doanh nghiệp.

Hình thức nộp hồ sơ

Doanh nghiệp có thể lựa chọn nộp hồ sơ qua một trong các hình thức sau:

 • Trực tiếp tại cơ quan nhà nước;
 • Qua dịch vụ bưu chính;
 • Cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp phép (nếu có);

Quy trình thực hiện thủ tục cấp Giấy phép bưu chính gồm các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp sẵn sàng hồ sơ

Doanh nghiệp sẵn sàng hồ sơ liên tỉnh nhằm đảm bảo hồ sơ phục vụ theo loại giấy phép tương ứng theo quy định như hướng dẫn nêu trên để nộp hồ sơ.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ Thông tin và Truyền thông

 • Bộ Thông tin Truyền thông: thẩm định, cấp phép đối với hồ sơ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế: Quy trình giải quyết hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Bước 3: Cơ quan nhà nước thẩm định hồ sơ cấp phép

 • Trong thời hạn: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính gửi giấy biên nhận hồ sơ tới địa chỉ thư điện tử (e-mail) của doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp giấy phép bưu chính.
 • Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính chưa phục vụ quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính gửi thông báo lần 1 về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp, tổ chức có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.
 • Trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định hoặc có sửa đổi, bổ sung nhưng chưa đạt yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính gửi thông báo lần 2 trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo lần 1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.
 • Trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính ra thông báo từ chối cấp giấy phép bưu chính trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo lần 2.

Bước 4: Cấp giấy phép bưu chính cho doanh nghiệp hoặc từ chối cấp phép

 • Kể từ ngày nhận được hồ sơ phục vụ quy định tại việc cấp giấy phép bưu chính được thực hiện trong thời hạn là: 30 ngày, cả việc thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính cho doanh nghiệp.
 • Trường hợp từ chối cấp giấy phép bưu chính thì trong thời hạn quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bạn dạng và nêu rõ lý do.

Lệ phí cấp phép bưu chính liên tỉnh

 • Giấy phép dịch vụ bưu chính phạm vi liên tỉnh: 21.500.000 đồng.

Dịch vụ tư vấn cấp Giấy phép bưu chính của Doanh nghiệp Luật Vạn Luật

 • Tư vấn điều kiện đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Tư vấn sẵn sàng hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ thủ tục Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Trao đổi, giúp sức thông tin cho khách hàng trong tiến trình cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Tư vấn cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Tư vấn các thủ tục pháp lý sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan tới hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]