Để tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc năm tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính thì tập đoàn, tổng đơn vị phải lập thông báo tài chính hợp nhất.

Đại lý thuế Vạn Luật xin giúp đỡ trọn vẹn các thông tin cần thiết liên quan tới lập hợp nhất thông báo tài chính như sau:

Công bố tài chính hợp nhất là gì?

Công bố tài chính hợp nhất là thông báo tài chính của một tập đoàn; được trình bày như thông báo tài chính của một doanh nghiệp. Công bố này được lập trên cơ sở hợp nhất thông báo của đơn vị mẹ và các đơn vị con.

Căn cứ theo chuẩn mực số 25 về Công bố tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào đơn vị con một số thuật ngữ được hiểu như sau:

Tập đoàn: Bao gồm đơn vị mẹ và đơn vị con

Tổ chức mẹ: là doanh nghiệp có một hoặc nhiều đơn vị con

Tổ chức con: là doanh nghiệp, kể cả đơn vị không có tư cách pháp nhân như các đơn vị hợp danh; được kiểm soát vì đơn vị mẹ.

Đối tượng lập thông báo tài chính hợp nhất

 • Tất cả các đơn vị mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở đơn vị con có thể là sở hữu trực tiếp hoặc sở hữu gián tiếp thông qua một đơn vị con khác.
 • Tất cả các tổng đơn vị nhà nước thi công và hoạt động theo mô hình có đơn vị con phải lập, nộp thông báo tài chính hợp nhất theo quy định của Luật kế toán.

Yêu cầu của thông báo tài chính hợp nhất

Căn cứ theo điều 3 thông tư số 202/2014/TT-BTC như sau:

 • Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong kỳ kế toán của tập đoàn như một doanh nghiệp độc lập không tính tới ranh giới pháp lý của các pháp nhân riêng biệt là đơn vị mẹ hay các đơn vị con trong tập đoàn.
 • Trợ giúp thông tin kinh tế, tài chính cho việc thể hiện tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và khả năng tạo tiền của tập đoàn trongkỳ kế toánđã qua và dự đoán trong tương lai, làm cơ sở cho việc ra quyết định về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư vào tập đoàn của các chủ sở hữu, nhà đầu tư, chủ nợ hiện tại và tương lai và các đối tượng khác sử dụng Công bố tài chính
 • Kỳ lập Công bố tài chính hợp nhất

  Căn cứ theo điều 4 thông tư số Số 202/2014/TT-BTC  như sau:

 • Công bố tài chính hợp nhất gồm Công bố tài chính hợp nhất năm và Công bố tài chính hợp nhất giữa niên độ (thông báo quý, gồm cả quý IV và thông báo bán niên). Công bố tài chính hợp nhất năm được lập dưới dạng trọn vẹn, Công bố tài chính hợp nhất giữa niên độ được lập dưới dạng trọn vẹn hoặc dạng tóm lược.
 • Công bố tài chính hợp nhất năm và Công bố tài chính hợp nhất giữa niên độ gồm:
  • Bảng cân đối kế toán hợp nhất;
  • Công bố kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất;
  • Công bố lưu chuyển tiền tệ hợp nhất;
  • Phiên bản thuyết minh Công bố tài chính hợp nhất.”
 • Thời hạn nộp và công khai Công bố tài chính hợp nhất

  Căn cứ theo điều 6 thông tư  Số 202/2014/TT-BTC như sau:

 • Công bố tài chính hợp nhất năm phải nộp cho chủ sở hữu và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chậm trễ nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm và được công khai trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Tổ chức mẹ là đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán phải nộp Công bố tài chính hợp nhất năm và công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
 • Công bố tài chính hợp nhất giữa niên độ phải nộp cho các chủ sở hữu và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chậm trễ nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán. Tổ chức mẹ là đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán phải nộp và công khai Công bố tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
 • Tổ chức Đại lý thuế Vạn Luật giúp đỡ dịch vụ tư vấn thuế chuyên nghiệp, đúng đắn. Quý doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ theo Hotline: 0988.856.708 để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Reach us on WhatsApp
  1
  [twwr-whatsapp-chat id="2978"]