Quy định về thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp:

 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm đủng đỉnh nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, dứt hoạt động đủng đỉnh nhất là ngày thứ 45 (tư mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, dứt hoạt động.
 • Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

Quy định về thời hạn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp phát sinh:

 • Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và theo quyết toán thuế năm.
 • Căn cứ kết quả sản xuất- kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý đủng đỉnh nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Đối với những doanh nghiệp phải lập công bố tài chính quý theo quy định của pháp luật (như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán và các trường hợp khác theo quy định) thì doanh nghiệp căn cứ vào công bố tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế TNDN tạm nộp hàng quý;
 • Đối với những doanh nghiệp không phải lập công bố tài chính quý thì doanh nghiệp căn cứ vào số thuế TNDN của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất- kinh doanh trong năm để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý.

Mức phạt đủng đỉnh nộp hồ sơ thuế Thu nhập doanh nghiệp so với thời hạn quy định

Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC về việc Xử phạt đối với hành vi đủng đỉnh nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định, cụ thể như sau:

 • Phạt cảnh cáo: Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày tới 05 ngày nhưng có tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền 700.000 đồng: Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày tới 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).
 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng;
 • Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng.
 • Phạt tiền 1.400.000 đồng: Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày tới 20 ngày.
 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng;
 • Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng.
 • Phạt tiền 2.100.000 đồng: Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày tới 30 ngày.
 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng;
 • Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng.
 • Phạt tiền 2.800.000 đồng: Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày tới 40 ngày.
 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng;
 • Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng.
 • Phạt tiền 3.500.000 đồng:
 • Đối với một trong các hành vi sau đây:
 • Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày tới 90 ngày;
 • Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
 • Nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, đã tự giác nộp hoàn toản số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế lập biên phiên bản vi phạm hành chính về hành vi đủng đỉnh nộp hồ sơ khai thuế;
 • Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).
 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng;
 • Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng.

Mức phạt đủng đỉnh nộp tiền thuế Thu nhập doanh nghiệp phát sinh

 • Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền đủng đỉnh nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4 của doanh nghiệp tới ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.
 • Đối với số thuế TNDN tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% nhưng doanh nghiệp đủng đỉnh nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền đủng đỉnh nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế tới ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.
 • Trường hợp cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra sau khi doanh nghiệp đã khai quyết toán thuế năm, nếu phát hiện tăng số thuế phải nộp so với số thuế doanh nghiệp đã kê khai quyết toán thì doanh nghiệp bị tính tiền đủng đỉnh nộp đối với toàn bộ số thuế phải nộp tăng thêm đó tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm tới ngày thực nộp tiền thuế.
 • Doanh nghiệp xác định số tiền đủng đỉnh nộp tiền thuế nương tựa số tiền thuế đủng đỉnh nộp, số ngày đủng đỉnh nộp và mức tiền đủng đỉnh nộp theo công thức:

Số tiền đủng đỉnh nộp tiền thuế TNDN
=
Số tiền thuế TNDN đủng đỉnh nộp
x
Mức tiền đủng đỉnh nộp
x
Số ngày đủng đỉnh nộp

 

 • Đối với khoản tiền thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh nợ từ ngày 01/7/2016 thì tiền đủng đỉnh nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế đủng đỉnh nộp.

Số tiền đủng đỉnh nộp tiền thuế TNDN
=
Số tiền thuế TNDN đủng đỉnh nộp
x
0.03%
x
Số ngày đủng đỉnh nộp

 

 • Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:
 • Trước ngày 01/01/2015:

Nếu số ngày đủng đỉnh nộp dưới 90 ngày:

Số tiền đủng đỉnh nộp tiền thuế TNDN
=
Số tiền thuế TNDN đủng đỉnh nộp
x
0.05%
x
Số ngày đủng đỉnh nộp

 

Nếu số ngày đủng đỉnh nộp trên 90 ngày:

Số tiền đủng đỉnh nộp tiền thuế TNDN
=
Số tiền thuế TNDN đủng đỉnh nộp
x
0.07%
x
Tổng số ngày đủng đỉnh nộp – 90 ngày

 

Số tiền đủng đỉnh nộp tiền thuế TNDN
=
Số tiền thuế TNDN đủng đỉnh nộp
x
0.05%
x
Số ngày đủng đỉnh nộp

 

Số tiền đủng đỉnh nộp tiền thuế TNDN
=
Số tiền thuế TNDN đủng đỉnh nộp
x
0.03%
x
Số ngày đủng đỉnh nộp

 

Doanh nghiệp A có năm tài chính trùng với năm dương lịch. Kỳ tính thuế năm 2015, doanh nghiệp đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 80 triệu đồng, khi quyết toán năm, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán là 90 triệu đồng, tăng 10 triệu.

 • Chênh lệch giữa số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán với số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm < 20% => Doanh nghiệp chỉ phải nộp số thuế còn phải nộp sau quyết toán là 10 triệu đồng vào ngân sách nhà nước theo thời hạn quy định.

Trường hợp doanh nghiệp đủng đỉnh nộp số thuế chênh lệch này thì bị tính tiền đủng đỉnh nộp theo quy định.

Doanh nghiệp B có năm tài chính trùng với năm dương lịch. Kỳ tính thuế năm 2015, doanh nghiệp đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 80 triệu đồng, khi quyết toán năm, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán là 110 triệu đồng, tăng 30 triệu đồng.

 • 20% của số phải nộp theo quyết toán là: 110 x 20% = 22 triệu đồng.
 • Phần chênh lệch từ 20% trở lên là: 30 triệu – 22 triệu = 8 triệu đồng.
 • Doanh nghiệp A phải nộp số thuế TNDN còn phải nộp sau quyết toán là 30 triệu đồng.
 • Doanh nghiệp bị tính tiền đủng đỉnh nộp đối với số thuế chênh lệch từ 20% trở lên là 8 triệu đồng tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4/2015 của doanh nghiệp (31/01/2016) tới ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số thuế phải nộp theo quyết toán.
 • Số thuế TNDN chênh lệch còn lại là 22 triệu đồng nhưng doanh nghiệp đủng đỉnh nộp thì doanh nghiệp bị tính tiền đủng đỉnh nộp từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán (01/04/2016) tới ngày thực nộp số thuế này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]