Khái niệm cổ phiếu và trái phiếu

Theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật doanh nghiệp 2020: Cổ phiếu là chứng chỉ do tổ chức cổ phần sản xuất, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của tổ chức đó.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật chứng khoán 2019, Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức sản xuất..

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật chứng khoán 2019, Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức sản xuất.

Những điểm giống và khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

Điểm giống nhau:

 • Cổ phiếu và trái phiếu là phương thức để Đơn vị huy động nguồn vốn,
 • Cổ phiếu và trái phiếu đều là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu.

Điểm khác nhau giữa cổ phiều và trái phiếu như sau:

Về bạn dạng chất

 • Cổ phiếu là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ ghi nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn điều lệ tổ chức.
 • Trái phiếu là chứng chỉ ghi nhận nợ của tổ chức sản xuất và quyền sở hữu đối với một phần vốn vay của chủ sở hữu.

Về chủ thể có thẩm quyền sản xuất

 • Đối với cổ phiếu: chỉ có Đơn vị cổ phần có quyền sản xuất cả cổ phiếu. Đơn vị trách nhiệm hữu hạn không có quyền sản xuất cổ phiếu.
 • Đối với trái phiếu: tổ chức cổ phần và tổ chức trách nhiệm hữu hạn đều có quyền sản xuất trái phiếu.

Tư cách chủ sỡ hữu

 • Cổ phiếu: Người sở hữu cổ phiếu được gọi là cổ đông của tổ chức cổ phần
 • Trái phiếu: Người sở hữu trái phiếu không phải là thành viên hay cổ đông của tổ chức, họ trở thành chủ nợ của tổ chức.

Quyền của chủ sở hữu

 • Đối với Cổ phiếu: Người sở hữu cổ phiếu của tổ chức cổ phần trở thành cổ đông của tổ chức và tùy thuộc vào loại cổ phần họ nắm giữ, họ có những quyền khác nhau trong tổ chức. Người sở hữu cổ phiếu của tổ chức cổ phần được chia lợi nhuận (hay còn gọi là cổ tức), tuy nhiên lợi nhuận này không ổn định nhưng mà phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của tổ chức. Họ có quyền tham gia vào việc quản lý và điều hành hoạt động của tổ chức, tham gia biểu quyết các  vấn đề của tổ chức, trừ cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại không được dự họp Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết các vấn đề của tổ chức.
 • Đối với Trái phiếu: Người sở hữu trái phiếu do tổ chức sản xuất được trả lãi định kì, lãi suất ổn định, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của tổ chức.

Thời gian sở hữu

 • Cổ phiếu: Không có thời hạn cụ thể, nó phụ thuộc vào ý chí và quyết định của chủ sở hữu cổ phiếu.
 • Trái phiếu: Có một thời hạn nhất định được ghi trong trái phiếu.

Hệ quả của việc sản xuất cổ phiếu, trái phiếu

 • Cổ phiếu: Kết quả của việc sản xuất cổ phiếu sẽ làm tăng vốn điều lệ của tổ chức cổ phần và làm thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông hiện hữu.
 • Trái phiếu: Kết quả của việc sản xuất trái phiếu sẽ làm tăng vốn vay, nghĩa vụ trả nợ của tổ chức nhưng không làm thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông hiện hữu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]