Để giới thiệu thông tin, xếp loại viên chức thì viên chức phải tự viết phiếu giới thiệu thông tin và căn cứ vào tình hình phấn đấu trong năm để nhận được mức giới thiệu thông tin thích hợp. Dưới đây là mẫu và hướng dẫn cách ghi cụ thể phiếu này. Việc giới thiệu thông tin, xếp loại chất lượng viên chức phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Dưới đây Vạn Luật hướng dẫn cụ thể cách viết phiếu giới thiệu thông tin, xếp loại chất lượng viên chức cuối năm 2022 để bạn đọc tham khảo.

XEM THÊM: Đơn xin học thêm & Mẫu Đơn xin học cuối buổi mới nhất 2022

Mẫu phiếu giới thiệu thông tin, phân loại viên chức là một trong những mẫu phiếu được ban hành kèm Nghị định số 90 năm 2020 của Chính phủ về giới thiệu thông tin, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Đây là một trong những loại giấy tờ, văn phiên bản được lưu trong hồ sơ viên chức ghi lại kết quả giới thiệu thông tin, xếp loại chất lượng của viên chức; là căn cứ để sắp xếp, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật… viên chức.

Trong đó, mẫu phiếu này bao gồm các nội dung:

– Viên chức tự giới thiệu thông tin về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật. kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Viên chức quản lý thì tự giới thiệu thông tin thêm kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tập hợp, đoàn kết;

– Phần tự nhân xét, xếp loại chất lượng, ưu điểm, khuyết điểm của phiên bản thân.

Nguyên tắc giới thiệu thông tin, xếp loại chất lượng viên chức

Theo Điều 2 Nghị định 90/2020/NĐ-CP, việc giới thiệu thông tin xếp loại viên chức phải đảm bảo những nguyên tắc như: Đảm bảo khách quan, công bình, đúng mực; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; đảm bảo đúng thẩm quyền quản lý, giới thiệu thông tin viên chức.

Việc giới thiệu thông tin, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng thì không thực hiện việc giới thiệu thông tin, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 3 tháng tới dưới 6 tháng thì vẫn thực hiện giới thiệu thông tin nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

Kết quả giới thiệu thông tin, xếp loại chất lượng viên chức theo quy định tại Nghị định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong giới thiệu thông tin, xếp loại chất lượng đảng viên.

Cập Nhật Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức mới nhất!
Cập Nhật Phiếu giới thiệu thông tin xếp loại chất lượng viên chức thế hệ nhất!

2. Mẫu phiếu giới thiệu thông tin phân loại viên chức thế hệ nhất

 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm………..

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………….

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng: …………………………………………………………………………………………

2. Đạo đức, lối sống:…………………………………………………………………………………………..

3. Tác phong, lề lối làm việc:…………………………………………………………………………..

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:……………………………………………………………………………………

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):………………………….

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):………………..

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:……

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:………………………………………………………..

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:…………………………….………………………….

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:……………………………………………………………………….

2. Tự xếp loại chất lượng:……………………………………………………………………………..

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

……, ngày ….tháng….năm …..

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

 

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

….., ngày ….tháng….năm…..

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

  

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền giới thiệu thông tin)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:……………………………………………………….

2. Kết quả giới thiệu thông tin, xếp loại chất lượng:……………………………………………

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

 

…., ngày ….tháng….năm…..

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

3. Ví dụ cụ thể cách điền mẫu phiếu giới thiệu thông tin phân loại viên chức

   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm………..

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường THCS X

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

– Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

 – Có quan điểm, phiên bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thử thách.

2. Đạo đức, lối sống:

– Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền.

– Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

– Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị.

– Có ý thức đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sáng, vững mạnh.

3. Tác phong, lề lối làm việc:

– Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.

– Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

– Có ý thức trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

– Chấp hành sự phân công của Ban, cơ quan, tổ chức đoàn thể.

– Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan.

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp

Đúng mực

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách: ………………………………………………………………………………

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý: …………………………………………………

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết: …………………………….……………………

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

Về ưu điểm

– Luôn giữ vững quan điểm, lập trường và phiên bản lĩnh chính trị trước những khó khăn, thử thách trong công việc, cuộc sống.

– Luôn bình tĩnh để nỗ lực vượt qua mọi khó khăn. Không đùn đẩy né tránh, có sáng tạo trong công việc.

– Có ý thức tổ chức kỷ luật, thẳng thắn, trung thực.

– Có ý thức trách nhiệm và nhiệt tình, chủ động trong công việc.

Về nhược điểm

Thỉnh thoảng còn chưa thật sự có ý thức tự học, tự bồi dưỡng.

2. Tự xếp loại chất lượng:

Hoàn thành nhiệm vụ

……, ngày ….tháng….năm …..

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

 

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

….., ngày ….tháng….năm…..

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

  

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền giới thiệu thông tin)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm: ……………………………………………

2. Kết quả giới thiệu thông tin, xếp loại chất lượng: ………………………………

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

 

…., ngày …. tháng …. năm ….

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

XEM THÊM: Cấp bậc quân đội được sét lên cấp và mức lương thế nào?

4. 4 mức giới thiệu thông tin, xếp loại viên chức

Theo Điều 42 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung vì điểm b khoản 12 Điều 2 Luật sửa đổi năm 2019, hàng năm, căn cứ vào nội dung giới thiệu thông tin, viên chức được xếp loại chất lượng như sau:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

– Hoàn thành nhiệm vụ;

– Không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong đó, các tiêu chí cụ thể để làm căn cứ giới thiệu thông tin viên chức theo 04 mức độ như trên gồm:

– Mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao;

– Tiêu chí về việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách (chỉ áp dụng với viên chức lãnh đạo);

– Tiêu chí về mức độ hoàn thành của đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp.

5. Tiêu chí chung giới thiệu thông tin, xếp loại viên chức

Tiêu chí chung giới thiệu thông tin viên chức được nêu cụ thể tại Điều 3 Nghị định 90/2020 gồm:

– Chính trị tư tưởng: Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân…

– Đạo đức, lối sống: Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi…

– Tác phong, lề lối làm việc: Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ; Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; Có ý thức trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ…

– Ý thức tổ chức kỷ luật: Chấp hành sự phân công của tổ chức; Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định; Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy…

– Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao…

6. Các bước giới thiệu thông tin, xếp loại viên chức

Với đối tượng viên chức là người đứng đầu và viên chức không giữ chức vụ, lãnh đạo thì các bước giới thiệu thông tin, xếp loại cũng có một số khác nhau. Cụ thể:

Bước

Viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

Bước 1

Viên chức tự giới thiệu thông tin, xếp loại chất lượng

Bước 2

Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để nhận xét, giới thiệu thông tin đối với viên chức

Bước 3

Lấy ý kiến nhận xét, giới thiệu thông tin của cấp ủy đảng đơn vị nơi viên chức công tác Xem xét, quyết định giới thiệu thông tin, xếp loại chất lượng viên chức

Bước 4

Xem xét, quyết định giới thiệu thông tin, xếp loại chất lượng viên chức Cấp có thẩm quyền giới thiệu thông tin, xếp loại chất lượng viên chức thông báo bằng văn phiên bản cho viên chức và thông báo công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức công tác về kết quả giới thiệu thông tin, xếp loại chất lượng viên chức

Bước 5

Cấp có thẩm quyền giới thiệu thông tin, xếp loại chất lượng viên chức

 

7. Tăng số lần giới thiệu thông tin viên chức trong năm

Nếu như theo quy định cũ tại Luật Viên chức năm 2010, viên chức được giới thiệu thông tin hàng năm, khi kết thúc thời gian tập sự, trước khi ký tiếp hợp đồng làm việc và khi xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng thì Luật sửa đổi 2019 bổ sung thêm thời điểm:

– Khi thay đổi vị trí việc làm;

– Căn cứ đặc thù công việc, viên chức được giới thiệu thông tin theo quý, tháng hoặc tuần, đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, định lượng bằng kết quả, sản phẩm cụ thể.

– Trước khi kết thúc thời gian tập sự (hiện nay là khi kết thúc thời gian tập sự).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]