Trong quá trình thực hiện Hợp đồng không tránh khỏi những lúc muốn bổ sung, thay đổi, sửa chữa Hợp đồng. Khi đó, chúng ta phải lập phụ lục Hợp đồng thế hệ. Sau đây là mẫu phụ lục Hợp đồng cơ bạn dạng và thế hệ nhất để mọi người tham khảo.

Nếu bạn muốn thay đổi, chỉnh sửa các nội dung, quy định trên hợp đồng thì phải bổ sung thêm phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng được ký kết ban hành kèm theo hợp đồng đã được nhị bên ký kết trước đó. Sau khi có những thỏa thuận về việc sửa đổi lại các quy định trong hợp đồng thì phải bổ sung phụ lục hợp đồng để điều chỉnh một số thông tin trên mẫu hợp đồng chính.

Mẫu phụ lục hợp đồng có thể áp dụng với các hợp đồng kinh tế, dịch vụ, lao động hay xây dựng… và có tính pháp lý giống như mẫu hợp đồng lúc đầu ký kết.Dưới đâyLuật Dương Gia xin giúp đỡ các biểu mẫu về phụ lục hợp đồng để các bạn tham khảo.

Phụ lục Hợp đồng là gì?

Điều 403 Bộ luật Dân sự 2015 quy định một hợp đồng có thể kèm theo phụ lục để quy định cụ thể một số quy định của Hợp đồng đó. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng.

Do đó, nội dung của phụ lục Hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng lúc đầu. Nếu có thì quy định đó sẽ không có hiệu lực trừ trường hợp các bên chấp nhận phụ lục có quy định trái thì coi như quy định đó trong hợp đồng lúc đầu đã được sửa đổi.

Những lưu ý khi lập phụ lục Hợp đồng

– Về hình thức: Theo quy định ở trên, vì phụ lục Hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng. Do đó, nếu Hợp đồng được lập thành văn bạn dạng, có công chứng, chứng thực, phải đăng ký …. thì phụ lục hợp đồng cũng phải tuân theo những quy định như thế.

 Về nội dung: Hiệu lực và nội dung của nó phụ thuộc hoàn toàn vào Hợp đồng nên khi xác lập phụ lục, phải căn cứ vào nội dung của Hợp đồng lúc đầu. Theo đó, nội dung của phụ lục vừa không được trái với nội dung của Hợp đồng vừa không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Ngoài ra, còn cần phải căn cứ vào đối tượng tham gia ký kết Hợp đồng phải có toàn vẹn năng lực hành vi dân sự, hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận, không được ép buộc, lừa dối và ký kết đúng thẩm quyền, phạm vi.

Sau đây là một mẫu ví dụ về Mẫu Phụ lục Hợp đồng thế hệ nhất

phụ lục hợp đồng
phụ lục hợp đồng

Mẫu Phụ lục Hợp đồng chung nhất

XEM THÊM: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỒNG KONG

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/24/mau-phu-luc-hop-dong-chung_0911103659_2411134955.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng (1) ………………………….ngày …./…./…..)

     Hôm nay, ngày … tháng …. năm ……., tại ………………………… Chúng tôi gồm:

BÊN (2): (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: ………………………………….        Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: …………………… do …………………………. cấp ngày …………………….

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

Bà: ………………………………….          Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: …………………… do ……………………………… cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………………….

BÊN (2):  (Sau đây gọi tắt là Bên B) CÔNG TY …………………………

Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp số: …………, do Sở Kế hoạch và Đầu tư ………..……….. cấp, đăng ký lần đầu ngày …………. đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày…………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………….…………….

Đại diện vì ông/bà: …………………. Chức vụ: ……………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do …………………….. cấp ngày ………………..

Nhì bên cùng thống nhất lập Phụ lục hợp đồng này sửa đổi, bổ sung một số quy định của Hợp đồng ……………. ký ngày …./…../….. (Sau đây gọi là Hợp đồng ………………) như sau:

     Điều 1: Sửa đổi vào Khoản … Điều ….. của Hợp đồng …… như sau:

Từ: “………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….”

Thành: “……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….”

Điều 2: Các nội dung khác của Hợp đồng ………………….. ngày …/…/…… giữ nguyên, không thay đổi như Hợp đồng ………………………….

Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày nhị bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …………………………….. nhưng mà nhị bên đã ký kết ngày…./…./…..

Nhì bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.

Phụ lục Hợp đồng được lập thành ……(……)  bạn dạng có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bạn dạng làm bằng chứng.

                   BÊN A                                                                                    BÊN B

       (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                     (Ký, đóng dấu)

 

Những ghi chú trong quá trình soạn thảo phụ lục hợp đồng

(1) Thường Hợp đồng có rất nhiều loại Hợp đồng như: Hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, hợp đồng hợp tác, hợp đồng góp vốn, Hợp đồng thế chấp… Ở đây nên ghi rõ tên Hợp đồng, số Hợp đồng (nếu có) và ngày tháng lập Hợp đồng.

Ví dụ: Hợp đồng kinh tế số 123/HĐKT ngày 01/01/2019 giữa Đơn vị A và Đơn vị B.

(2) Căn cứ vào tên Hợp đồng cũng như mục đích của Hợp đồng để ghi rõ, cụ thể các bên giao kết.

Ví dụ: Nếu là Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất thì Bên A sẽ là Bên thế chấp, bên B sẽ là bên nhận thế chấp.

Ngoài ra, còn căn cứ vào chủ thể giao kết Hợp đồng để liệt kê cho đúng đắn. Cụ thể:

– Nếu chủ thể giao kết là cá nhân thì ghi các nội dung: Họ và tên, năm sinh, CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (có thông tin về số, ngày cấp, cơ quan cấp), địa chỉ hộ khẩu, địa chỉ liên lạc, số điện thoại …

– Nếu chủ thể giao kết là tổ chức, pháp nhân thì phải ghi rõ thông tin của pháp nhân đó trên Giấy đăng ký kinh doanh (Mã số kinh doanh, cơ quan cấp, ngày cấp đăng ký lần đầu, ngày thay đổi nội dung đăng ký, địa chỉ trụ sở, người đại diện…) kèm thông tin về người đại diện.

(3) Những nội dung chính của Phụ lục Hợp đồng này.

– Nếu sửa đổi, bổ sung thì ghi rõ trước khi sửa đổi là gì và sau khi sửa đổi thành gì.

– Nếu hủy bỏ quy định nào thì cũng ghi rõ là bỏ khoản…. điều…. của Hợp đồng…..

 

Một số mẫu Phụ lục Hợp đồng thường gặp

Phụ lục Hợp đồng mua bán tài sản trên đất
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số …..)

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm….., tại ……………………………………. Chúng tôi gồm:

BÊN BÁN: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: ……………………………..       Sinh năm: 19xx

CMND/CCCD số: 012346789 do công an tỉnh D cấp ngày 12/12/2015

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………..

Bà: …………………………………          Sinh năm: 19xx

CMND/CCCD số: ………………………

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………….

BÊN MUA:  (Sau đây gọi tắt là Bên B) CÔNG TY ………………………………..

Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp số: ……………………………………., do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh ……………………… cấp ngày ……………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………

Đại diện vì ông: ………………………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………………………………………………

Nhì bên cùng thống nhất lập Phụ lục Hợp đồng này sửa đổi, bổ sung một số quy định của Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số 012 ký ngày 01/01/2019 (Sau đây gọi là Hợp đồng) như sau:

Điều 1: Sửa đổi vào Khoản 1.1 Điều 1 của Hợp đồng như sau:

Từ: …………………………

Thành: …………………………………

Điều 2: Các nội dung khác của Hợp đồng …………………… giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày nhị bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số …………… nhưng mà nhị bên đã ký kết ngày ……………………….

Nhì bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.

Phụ lục Hợp đồng được lập thành 04 (tư) bạn dạng có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bạn dạng làm bằng chứng.

                   BÊN A                                                                                    BÊN B

       (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                     (Ký, đóng dấu)

Mẫu Phụ lục Hợp đồng thuê nhà

 

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/24/phu-luc-hd-thue-nha_0911110733_2411135340.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-o0o————

……………, ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số……………..

– Căn cứ theo Hợp đồng thuê nhà số…….đã ký ngày ……., tháng……., năm……

– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên……………………………………………..

Chúng tôi gồm có.

BÊN THUÊ NHÀ (Bên A):

CÔNG TY…………………………………………..

Đại diện          :………………………………………..

Chức vụ          : ………………………………………..

Địa chỉ            : ………………………………………..

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

Mã số thuế     :………………………………………..

Số tài khoản   :………………………………………..

BÊN CHO THUÊ NHÀ (BÊN B):

CÔNG TY…………………………………………………..

Đại diện          :………………………………………..

Chức vụ          : ………………………………………..

Địa chỉ            : ………………………………………..

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

Mã số thuế     :………………………………………..

Số tài khoản   :………………………………………..

Sau khi xem xét, thỏa thuân nhị bên đã đi tới thống nhất ký Phụ Lục hợp đồng số……. về ………..đối với Hợp đồng đã ký số ….., ngày…tháng……năm………cụ thể như sau:

1.  …………………..…………………..…………………..…

2.  …………………..…………………..…………………..…

3.  …………………..…………………..…………………..…

4.  …………………..…………………..…………………..…

5. Luật pháp chung :

5.1   Phụ lục hợp đồng được lập thành (…) bạn dạng, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …….
5.2   Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của Hợp đồng thuê nhà số…và có giá trị kể từ ngày ký……..

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI  DIỆN BÊN B

Mẫu Phụ lục hợp đồng dịch vụ
 

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/24/phu-luc-hop-dong-dich-vu_0911111519_2411134513.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-o0o————

……………, ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số……………..

– Căn cứ theo Hợp đồng dịch vụ số…….đã ký ngày ……., tháng……., năm……

– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên……………………………………………..

Chúng tôi gồm có.

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN A):

CÔNG TY…………………………………………..

Đại diện          :………………………………………..

Chức vụ          : ………………………………………..

Địa chỉ            : ………………………………………..

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

Mã số thuế     :………………………………………..

Số tài khoản   :………………………………………..

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN B):

CÔNG TY…………………………………………………..

Đại diện          :………………………………………..

Chức vụ          : ………………………………………..

Địa chỉ            : ………………………………………..

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

Mã số thuế     :………………………………………..

Số tài khoản   :………………………………………..

Nhì bên đồng ý ký kết phụ lục Hợp đồng dịch vụ số ………./HĐDV/20…/………… để ghi nhận phần nội dung bổ sung cho các quy định của Hợp đồng chính.

1. Nội dung bổ sung:

2. Lý do bổ sung:

3. Cam kết của các bên:

– Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận.

– Tạo các điều kiện theo quy định của pháp luật để bên còn lại thực hiện Hợp đồng.

4. Thời điểm phát sinh hiệu lực:

5. Các nội dung khác

Phụ lục Hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng chính và được lập thành 02 bạn dạng bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bạn dạng.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI  DIỆN BÊN B

So sánh theo quy định trên vào trường hợp của bạn, bạn có giao kết hợp đồng lao động với tổ chức có thời hạn 1 năm từ ngày 1/10/2020, tới hết 30/9/2021 thì hết hạn, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, trước khi hợp đồng có hết hạn, bạn có giao kết lại một phụ lục hợp đồng lao động điều chỉnh lương, phụ lục có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021 tới ngày 31/12/2021.

Tuy nhiên, có thế thấy, trong phụ lục này, 2 bên chỉ thực hiện việc thay đổi nội dung của tiền lương trong hợp đồng, còn không có thỏa thuận về thay đổi thời hạn của hợp đồng. Trong trường hợp phụ lục này có quy định về thời gian áp dụng việc điều chỉnh lương là tới ngày 31/12/2021, chứ không phải là thay đổi về thời hạn, nên dẫn tới cách hiểu khác trong hợp đồng lao động chính. Vì vậy, về nguyên tắc, thời hạn của hợp đồng lao động vẫn được áp dụng theo hợp đồng lao động chính, tức ngày 30/9/2021 là hết hạn hợp đồng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]