Tất cả các Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân của Singapore đều phải tuân thủ với Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp (ACRA). Acra là gì Hồ sơ hàng năm là bắt buộc đối với cả các công ty Singapore đang hoạt động và không hoạt động. Nếu không thường xuyên đáp ứng các yêu cầu tuân thủ liên tục của ACRA một cách kịp thời có thể bị phạt.

XEM THÊM: Thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp tại Singapore

Đại hội cổ đông thường niên (AGM)

Mọi Công ty Singapore cẩn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và báo cáo tài chính của công ty phải được trình bày tại Đại hộ cổ đông để các cổ đông thông qua.

Đạo luật Công ty Singapore quy định rằng mọi công ty phải tổ chức Đại hội cổ đông thương niên (AGM):

 • Một lần trong năm dương lịch
 • 15 tháng kể từ ngày tổ chức Đại hội cổ đông cuối cùng, tùy theo thời điểm nào diễn ra sớm nhất.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các công ty mới thành lập được phép tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu tiên trong vòng 18 tháng kể từ ngày thành lập.

Đại hội cổ đông có thể:

 • Được tổ chức thực tế ở bất cứ đâu trên thế giới, theo đó các cổ đông gặp gỡ, hoặc;
 • Bằng các nghị quyết bằng văn bản, theo đó không cần họp.

Các vấn đề sẽ được thảo luận trong Đại hội cổ đông:

 • Phê duyệt Báo cáo của Giám đốc/ Báo cáo Kiểm toán;
 • Phê duyệt phí, thù lao và danh hiệu của Giám đốc;
 • ACRA Bầu lại (các) Giám đốc (nếu có);
 • Để bổ nhiệm lại kiểm toán viên;
 • Khai báo cổ tức (nếu có);
 • Để giao dịch với bất kỳ doanh nghiệp nào.

Trong cuộc họp Đại hội cổ đông, People’s Profile biz các giám đốc của công ty phải trình bày trước cổ đông các tài liệu liên quan như báo cáo tài chính hàng năm của công ty được biên soạn theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính của Singapore phải bao gồm:

 • Báo cáo của Giám đốc & Tuyên bố của Giám đốc;
 • Báo cáo của Kiểm toán viên Độc lập (nếu được yêu cầu);
 • Bảng cân đối kế toán;
 • Báo cáo lãi lỗ;
 • Báo cáo lưu chuyển tiền mặt;
 • Thuyết minh tương ứng đối với báo cáo tài chính

Lưu ý: Mục 201 của Luật Công ty quy định rằng báo cáo tài chính không được quá 6 tháng kể từ ngày tổ chức Đại hội cổ đông.

Một công ty không bắt buộc phải lập báo cáo đã được kiểu toán nếu:

 • Doanh thu bán hàng không vượt quá 5 triệu đô Singapore;
 • Công ty có không quá 20 cổ đông;
 • Công ty không có cổ đông là tổ chức vào bất kỳ thời điểm nào trong năm tài chính cụ thể;

Công ty đáp ứng các yêu cầu trên có thể chuẩn bị một báo cáo chưa được kiểm toán, thường được gọi là báo cáo của giám đốc.

Các báo cáo đã được kiểm toán phải được lập nếu Công ty có:

 • Một cổ đông là tổ chức;
 • Doanh thu bán hàng vượt quá 5 triệu đô Singapore;
 • Công ty có hơn 20 cổ đông.

Lưu ý: Một công ty được coi là không hoạt động trong khoảng thời gian mà không có giao dịch kế toán nào xảy ra. Sole proprietorship in Singapore Các công ty không hoạt động có thể được miễn chuẩn bị báo cáo kiểm toán, nhưng vẫn sẽ được yêu cầu lập báo cáo chưa được kiểm toán.

Nộp hồ sơ lợi nhuận hàng năm

Tất cả các công ty được thành lập tại địa phương phải nộp lợi nhuận hàng năm của họ theo Đạo luật Công ty, trong vòng một tháng sau khi tổ chức Đại hội cổ đông hoặc thông qua các nghị quyết bằng văn bản thay cho Đại hội cổ đông.

Các thông tin sau của Công ty được yêu cầu để nộp lợi nhuận hàng năm:

 • Tên và Số đăng ký;
 • Địa chỉ đăng ký;
 • Nguyên tắc hoạt động;
 • Loại hình công ty trong năm tài chính;
 • Tóm tắt về Vốn cổ phần và cổ phần;
 • Các khoản phí đã đăng ký;
 • Thông tin của Cán bộ Công ty;
 • Thông tin cổ đông;
 • Ngày trả lợi nhuận hàng năm, Đại hội đồng thường niên và các tài khoản;
 • Báo cáo tài chính (XBRL) (nếu cần).

XEM THÊM: Các loại hình công ty tại Singapore

Nộp Báo cáo tài chính bằng XBRL:

Công ty sẽ được yêu cầu nộp báo cáo tài chính của họ ở định dạng XBRL trong quá trình nộp Bản khai thuế hàng năm, nếu công ty của bạn:

 • Vỡ nợ (Tổng tài sản – Tổng nợ = Giá trị âm)
 • Có một cổ đông là công ty cho năm tài chính

Nếu công ty của bạn cần thêm thời gian để tuân thủ các yêu cầu về lập báo cáo tài chính cho việc tổ chức Đại hội cổ đông và nộp hồ sơ AR, Company address ACRA thì có thể áp dụng gia hạn một lần hoặc một hoặc hai tháng trước thời hạn tổ chức Đại hội cổ đông.

Acra là gì? Không tuân thủ ACRA sẽ bị hình phạt và truy tố ra sao?
Acra là gì? Không tuân thủ ACRA sẽ bị hình phạt và truy tố ra sao?

Không tuân thủ ACRA

Nếu không tuân thủ các yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông và nộp hồ sơ AR sẽ phải chịu hình phạt và/hoặc truy tố trước tòa. Các hình phạt được đưa ra phụ thuộc vào thời gian mặc định và số phần (175, 197 và 201) của Đạo luật công ty mà bạn đã vi phạm.

 • Phí nộp hồ sơ trễ hạn không quá 30 ngày là $ 60;
 • Phí nộp hồ sơ trễ hạn từ 31 ngày đến 60 ngày (bao gồm cả hai ngày) là $ 120;
 • Phí nộp hồ sơ trễ hạn từ 61 ngày đến 90 ngày (bao gồm cả hai ngày) là $ 170;
 • Phí nộp hồ sơ trễ hạn từ 91 ngày đến 180 ngày (bao gồm cả hai ngày) là $ 220;
 • Phí nộp hồ sơ trễ hạn từ 181 ngày đến 365 ngày (bao gồm cả hai ngày) là $ 250;
 • Phí nộp hồ sơ trễ hạn từ 366 ngày đến 730 ngày (bao gồm cả hai ngày) là $ 350;
 • Phí nộp hồ sơ trễ hạn từ 731 ngày đến 1095 ngày (bao gồm cả hai ngày) là $ 350;

Lưu ý: Nghĩa vụ của Giám đốc theo Đạo luật công ty Singapore S175, S197 và S201

Các công ty địa phương chuẩn bị tài khoản cho Đại hội cổ đông thường niên và nộp lợi nhuận hàng năm theo S175, S197 và S201 của Đạo luật công ty

 • Mục 175 – tổ chức Đại hội cổ đông trong vòng 18 tháng kể từ khi thành lập. Sau đó, Singapore e Government mỗi năm một lần theo lịch nhưng không muộn hơn 15 tháng kể từ ngày họp lần cuối.
 • Mục 201 – các tài khoản không được lập quá 6 tháng kể từ ngày tổ chức Đại hội cổ đông.
 • Mục 197 – để nộp Tờ khai Hàng năm trong vòng 1 tháng sau khi tổ chức Đại hội cổ đông.

Các hình phạt nộp đơn muộn và / hoặc tiền phạt thành phần

 • Phạt $ 5.000 và hình phạt mặc định 175 và 197
 • Phạt $ 10.000 hoặc lên đến 2 năm tù giam đối với 201
 • Không đủ tư cách vì vỡ nợ dai dẳng: 3 lần bị kết án trong vòng 5 năm

Yêu cầu nộp hồ sơ cho các công ty TNHH tư nhân ở Singapore

Yêu cầu nộp hồ sơ Định nghĩa Có khả năng thanh toán Mất khả năng thanh toán
EPC nhỏ EPC với doanh thu hàng năm dưới 10 triệu đô la Singapore ·         + không cần kiểm tra tài khoản

+ không cần đính kèm tài khoản; để hoàn thành tuyên bố trực tuyến về khả năng thanh toán

·         + không cần kiểm tra tài khoản

+ phải nộp tài khoản

EPC bình thường EPC với doanh thu hàng năm hơn 10 triệu đô la Singapore ·         + phải kiểm toán tài khoản

+ không cần đính kèm tài khoản; để hoàn thành tuyên bố trực tuyến về khả năng thanh toán

·         + phải kiểm toán tài khoản

+ phải nộp tài khoản

EPC ngủ đông EPC không có bất kỳ giao dịch kế toán nào (không có hoạt động kinh doanh) trong năm tài chính liên quan hoặc không bắt đầu hoạt động kinh doanh kể từ khi thành lập. + không cần kiểm tra tài khoản

+ không cần đính kèm tài khoản; để hoàn thành tuyên bố trực tuyến về khả năng thanh toán

+ không cần kiểm tra tài khoản

+ phải nộp tài khoản

Công ty tư nhân
(Không phải EPC)
Công ty TNHH cổ phần với nhiều nhất 50 cổ đông Hoạt động:

·         + phải kiểm toán tài khoản

·         + phải nộp tài khoản

·         Không hoạt đông:

·         + không cần kiểm tra tài khoản

+ phải nộp tài khoản

Công ty đại chúng ·         Công ty được giới hạn bởi cổ phần trong đó số lượng cổ đông có thể nhiều hơn 50

·         Một công ty được bảo lãnh

Công ty niêm yết trên SGX

·         Hoạt động:

·         + phải kiểm toán tài khoản

·         + phải nộp tài khoản Bizfile là gì

Không hoạt động:

·         + không cần kiểm tra tài khoản

+ phải nộp tài khoản

XEM THÊM: Tư vấn quy trình, thủ tục thành lập công ty ở tại Singapore

Giấy chứng nhận tuân thủ có hiệu lực từ tháng 4 năm 2010, các công ty tuân thủ tất cả 3 yêu cầu trong mục 175, 197 và 201 của Đạo luật sẽ có dấu tích màu xanh lá cây được phản ánh trong Danh bạ trực tuyến của ACRA và sẽ đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận tuân thủ, Uen Singapore là gì trong khi những người không tuân thủ bất kỳ hoặc tất cả các yêu cầu sẽ nhận được dấu gạch chéo đỏ và sẽ không đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ.

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 091 6655 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]